Prihlasenie do intranetu
 
Profil spolocnostiProdukciaMapaKontaktyPridajte sa k namAgrorama predajNakup obiliaNakup obilia
 

 

     
Obchod
Politika
Krmne plodiny
Sluzby
Nakupne sklady
Cennik


 

Obchod

Našou prioritou je poskytovanie komplexných služieb na vysokej profesionálnej úrovni. V rámci obchodnej činnosti našim klientom poskytujeme:

Predaj kŕmnych zmesí
Predaj je možný len vo veľkoodbere. V našej výrobni kŕmnych zmesí vyrábame na základe konkrétnych požiadaviek našich klientov kŕmne zmesi pre nasledovné kategórie hospodárskych zvierat: - ošípané všetkých kategórií, brojlerové kurčatá, nosnice, husi, kačice, bažanti, králiky, raticová zver

Rôzne druhy financovania
- rôzne dĺžky splatnosti faktúr
- započítanie pohľadávok cez tretiu osobu
- IDVÚ individuálny úverový rámec
- zmluvy o poskytnutí financovania
- platby komoditou
- odloženie platieb až do obdobia žatvy (predaj osív a CHOP)

      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
   


Politika kvality

Zdravé krmivá, zdravé zvieratá, zdraví ľudia

V uplynulých rokoch sa vo svete stali viaceré udalosti, ktoré obrátili mimoriadnu pozornosť na kr- mivá určené pre zvieratá a na bezpečnosť potravín živočíšneho i rastlinného pôvodu. Boli to najmä prípady aktuálneho výskytu rozšíreného vírusu H5N1, známejším pod názvom - vtáčia chrípka, BSE, kontaminácie kafilerického tuku dioxínmi, epidémia slintačky a krívačky.

Vedenie spoločnosti si uvedomuje, že krmivá tvoria dôležitú súčasť reťazca produkcie potravín, stoja na začiatku živočíšnej výroby. Zdravotná bezpečnosť a kvalita mäsa, hydiny a vajec sú pre spotrebiteľa veľmi dôležité, čo si uvedomujú čoraz viac aj zákazníci, chovatelia hospodárskych zvierat a ich odberatelia, potravinársky priemysel. Pre zachovanie a ďalší rozvoj ich podnikania je nevyhnutné, aby zdravotná bezpečnosť produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudský konzum bola nespochybniteľná, čo v mnohom závisí aj od produktov, ktoré im spoločnosť poskytuje. Vedenie spoločnosti je si vedomé toho, že ak by krmivá vyrobené v prevádzkarni spôsobili neprípustnú kontamináciu alebo nedostatočnú výživu zvierat, mohlo by to viesť k vážnym problémom pri trhovej realizácii hospodárskych zvierat, k významným finančným stratám spoločnosti až k ochromeniu jej činnosti.

Spoločnosť AGRORAMA, spol. s r.o. sa od založenia zameriava na zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti a kvality krmív. Proaktívny prístup k prevencii rizík chce spoločnosť preukázať najmä dobrou spoluprácou s dodávateľmi mikro- a makrokomponentov do krmív, uplatňovaním zásad systému analýzy rizík a rozhodujúcich kontrolných bodov, HACCP, zásad správnej výrobnej praxe a systému manažérstva kvality, vo svojej činnosti, zavádzaním nových progresívnych technologických metód uplatňujúcich sa v potravinárskom a spracovateľskom priemysle, uplatňovaním najnovších poznatkov o výžive zvierat spoluprácou s vedeckými a výskumnými inštitúciami.

Heslom "Zdravé krmivo - zdravé zviera - zdraví ľudia" chce naša spoločnosť získať a udržať si dôveru svojich partnerov v živočíšnej výrobe, potravinárskom priemysle, predajcov potravín, spotrebiteľov a kontrolných orgánov. Svojim zákazníkom sa zaväzuje včas oznámiť výskyt vážneho nebezpečenstva pre zdravie zvierat alebo ľudí vo vyrobenom krmive, ku ktorému by napriek všetkému úsiliu o účinnú prevenciu rizík prípadne došlo.

Vedenie spoločnosti si je vedomé toho, že systematické identifikovanie potenciálnych rizík a kritických bodov v celom výrobnom procese a bezodkladné prijímanie opatrení na ich kontrolu a následne overovanie ich účinnosti si vyžaduje kvalifikovaný a zodpovedný prístup každého pracovníka, zodpovedajúce technologické a laboratórne vybavenie.
Preto primerane svojim možnostiam poskytuje svojim zamestnancom príležitosť zvyšovať si svoju odbornosť, vymedzuje ich právomoci a povinnosti čo najpresnejšie a zdokonaľuje technológiu výroby a kontrolu.
Svojim zákazníkom, ukladateľom rastlinných produktov, spoločnosť garantuje čo najpresnejšiu identifikáciu, účinnú ochranu, kvalitné ošetrovanie ich produktov a šetrné zaobchádzanie s ich produktmi.

      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
   


Kŕmne plodiny

Jednou z priorít spoločnosti AGRORAMA, s.r.o. je výroba kompletných kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá, výroba koncentrátov a tiež spracovanie rastlinných produktov

Nosným programov výroby KZ je hydina a ošípané. KZ podľa spôsobu balenia expedujeme voľne ložené, aj vrecované, po 50 kg. Podľa konzistencie sypké, granulované a drtené. Sme vlastníkmi "Povolenia na prípravu a uvádzanie na trh medikovaných krmív".

V technologickom procese granulovania je zaradený superhygienizér s tepelným štítom. Výsledným produktom tohto zariadenia je sterilná kŕmna zmes bez plesní, salmonely, nežiaducich mikroorganizmov a spĺňa 4 stupeň ochrany hygieny krmív so zachovaním ich výživnej hodnoty.

 

  Druhy aktuálne vyrábaných kŕmnych zmesí

  Hydina  Ošípané
 HYD 4/a, 4/b  odchov  kurčiat  - ľahký typ  OŠ 01, OŠ 02  skorý  odstav prasiatok
 HYD 05, 06  kuričky do  začiatku znášky - ľahký typ  OŠ 03  ošípané do 35 kg
 HYD 10  úžitkové nosnice  OŠ 06  ošípané od 35-120  kg
     OŠ 07  odchov prasničiek15-60kg
     OŠ 08  prasničky nad 60 kg
     OŠ 09  dojčiace prasnice
 
   OŠ 10  plemenné kance
      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 

 


Služby

Naše laboratórium

Naše laboratórium je pre nás dôležitým článkom v zabezpečení kvality  výrobkov. Spoločnosť AGRORAMA, s.r.o. zabezpečuje analytickú činnosť ako pre  svoju vlastnú potrebu, tak aj pre našich zákazníkov.

Kontrola vlastných produktov:

- vstupná kontrola všetkých surovín vstupujúcich do výroby kŕmnych zmesí a nakupovaných rastlinných komodít
- medzioperačná kontrola vyrábaných kŕmnych zmesí a kontrola uskladnených rastlinných komodít
- výstupná kontrola vyrobených kŕmnych zmesí a predávaných rastlinných komodít
- kontrola premixov a doplnkových látok v spolupráci s externými laboratóriami, podľa plánu   kontroly kvality

Služby pre zákazníkov:

- senzorické skúšky 
- stanovenie vlhkosti
- stanovenie prímesí 
- stanovenie nečistôt
- stanovenie klíčivosti
- stanovenie objemovej hmotnosti
- stanovenie mokrého lepku
- stanovenie čísla poklesu
- stanovenie dusíkatých látok (Kjeldahlovou metódou a pomocou rýchloanalyzátora)
- stanovenie zrnitosti a odrolu granúl
- semikvantitatívne stanovenie mykotoxínov ELISA testom:
1. aflatoxín  2. zearalenon  3.fumonisín  4. T2 toxín  5. DON toxín  

      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 

 


Nákupné sklady

V rámci nákupných skladov zabezpečujeme nákup a skladovanie obilnín od pestovateľov pre vlastnú potrebu - výrobu kŕmnych zmesí. Ďalej poskytujeme naším zákazníkom služby spojené s pozberovou úpravou, ako je čistenie a sušenie, skladovanie a ošetrovanie komodít.
Naša spoločnosť je prevádzkovateľom verejného skladu, ktorého kapacita je 21 000 t obilnín.

 Skladovanie
 Železobetónové obilné silo s kapacitou 21 000 t
 Vlastná železničná vlečka

 Služby
Čistenie zrnín
 Sušenie zrnín (sušiareň MC 1195 BEM- NG)
 Váženie dopravných prostriedkov
   
Profil spolocnostiProdukciaMapaKontaktyPridajte sa k namAgrorama predajNakup obilia
E-mail