Prihlasenie do intranetu
 
Profil spolocnostiProdukciaMapaKontaktyPridajte sa k namAgrorama predajNakup obiliaTendre
 

 

   

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikácia obstarávateľa:
AGRORAMA, s.r.o., Diakovská cesta 5181,927 01 Šaľa, IČO: 36 522 023

Názov zákazky:
Investícia do spracovateľských kapacít AGRORAMA, s.r.o.- rekonštrukcia autopríjmového koša+areál cesty

Predmet obstarávania:
Práce

Lehota na predkladanie ponúk:
21.09.2018 do 10:00

Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov: AGRORAMA, s.r.o., Diakovská cesta 5181,927 01 Šaľa, IČO: 36 522 023

Miesto a dátum otvárania ponúk:
AGRORAMA, s.r.o., Diakovská cesta 5181,927 01 Šaľa, IČO: 36 522 023, 21.9.2018 11:00
Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.
Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

Výzva vo formáte PDF

  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 


Výzva na predkladanie ponúk

Identifikácia obstarávateľa:

AGRORAMA, s.r.o., Diakovská cesta 5181,927 01 Šaľa, IČO: 36 522 023

Názov zákazky:
Investícia do spracovateľských kapacít AGRORAMA, s.r.o.- stroje

Predmet obstarávania:
Tovar

Lehota na predkladanie ponúk:
21.09.2018 do 10:00

Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov:
AGRORAMA, s.r.o., Diakovská cesta 5181,927 01 Šaľa, IČO: 36 522 023 Miesto a dátum otvárania ponúk : AGRORAMA, s.r.o., Diakovská cesta 5181,927 01 Šaľa, IČO: 36 522 023, 21.9.2018 12:00
Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.
Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

Výzva vo formáte PDF

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Výzva na predkladanie ponúk

  Identifikácia obstarávateľa:
AGRORAMA, s.r.o., Diakovská cesta 5181,927 01 Šaľa, IČO: 36 522 023

Názov zákazky:
Investícia do spracovateľských kapacít AGRORAMA, s.r.o.- náves

Predmet obstarávania:
Tovar

Lehota na predkladanie ponúk:
21.09.2018 do 10:00 Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov: AGRORAMA, s.r.o., Diakovská cesta 5181,927 01 Šaľa, IČO: 36 522 023

Miesto a dátum otvárania ponúk:
AGRORAMA, s.r.o., Diakovská cesta 5181,927 01 Šaľa, IČO: 36 522 023, 21.9.2018 12:30 Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.
Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

Výzva vo formáte PDF


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   

 

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikácia obstarávateľa:
AGRORAMA, s.r.o., Diakovská cesta 5181,927 01 Šaľa, IČO: 36 522 023

Názov zákazky:
Investícia do spracovateľských kapacít AGRORAMA, s.r.o.

Predmet obstarávania:
Práce

Lehota na predkladanie ponúk:
21.09.2018 do 10:00

Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov:
AGRORAMA, s.r.o., Diakovská cesta 5181,927 01 Šaľa, IČO: 36 522 023

Miesto a dátum otvárania ponúk:
AGRORAMA, s.r.o., Diakovská cesta 5181,927 01 Šaľa, IČO: 36 522 023, 21.9.2018 11:30 Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.
Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

Výzva vo formáte PDF

 

Profil spolocnostiProdukciaMapaKontaktyPridajte sa k namAgrorama predajNakup obilia
E-mail